Från godkänd slutbesiktning löper en femårig garantitid. Nedan finns information om dels besiktningar och dels om olika typer av fel och hur du ska agera när du upptäcker ett fel. 

Besiktningar

Slutbesiktning

Vid entreprenadens färdigställande utfördes en slutbesiktning av besiktningsman. Då kontrollerades hela fastigheten, så att allt var färdigställt och att det inte förelåg några fel inför tillträdet. Därefter godkändes entreprenaden av besiktningsmannen. 

Särskild besiktning/Efterbesiktning

Cirka en månad efter tillträdet kommer besiktningsmannen att utföra en särskild besiktning/efterbesiktning i din lägenhet samt av fastigheten. Då stämmer besiktningsmannen av att eventuella fel som kvarstod vid slutbesiktningen nu är avhjälpta av entreprenören. Besiktningsmannen kommer även att göra en bedömning av de eventuella fel som du anmält förelåg vid slutbesiktningen. Det är besiktningsmannen som avgör om det är ett fel och om det ska åtgärdas. Mer om det finns att läsa i avsnittet "fel i lägenheten vid tillträdet" nedan.

Tvåårsbesiktning

Två år efter entreprenadens godkännande utförs en tvåårsbesiktning/garantibesiktning av besiktningsman. Besiktningsmannen kontrollerar då om det framträtt några fel. Har du tidigare anmält ett fel som hänskjutits till tvåårsbesiktningen kommer besiktningsmannen bedöma det. Besiktningsmannen avgör vilka fel som föreligger och entreprenören är skyldig att åtgärda dem inom av besiktningsmannen framställd tidsperiod.

Garantifel

Garantifel ska anmälas omgående till den tekniska förvaltaren. Kontaktuppgifter för felanmälan finns under rubriken kontakt. Exempel på garantifel är lås som går trögt, fönster och dörrar som griper, kranar som droppar. Var försiktig så att skadan inte förvärras medan du inväntar hjälpen t.ex. öppna inte ett fönster som griper och ställ en hink under ett droppande avlopp. Sprickor i takvinklar, väggar etc. är helt normalt under de första åren. Eventuella sprickor behöver du inte felanmäla utan de kommer besiktigas och åtgärdas i samband med tvåårsbesiktningen. Observera att den tekniska förvaltaren fakturerar bostadsrättsföreningen ifall du anmält ett fel som inte omfattas av garantin utan som uppkommit genom t.ex. felaktigt brukande, bristande underhåll eller handhavande. Föreningen har rätt att därefter debitera dig kostnaden. 

Akuta fel

För att ett fel ska räknas som akut, ska åtgärden vara så pass brådskande att den inte kan vänta till nästkommande vardag t.ex. ett kraftigt vattenläckage, en strömlös lägenhet orsakad av att huvudsäkringen löst ut. Se rubriken kontakt, för telefonnummer för anmälan av akuta fel. Observera att kostnaden för akuta fel som är orsakat av handhavande eller liknande inte omfattas av garanti och kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren. 

Fel i lägenheten vid tillträdet

Om du vid tillträdet upptäcker fel i lägenheten så uppmanas du omgående, dock senast inom en dag från nyckelutlämningen, dokumentera felet med foto och göra en felanmälan. Observera att det gäller fel som förelåg vid tillträdet. Inom ett par veckor blir du då kontaktad för bedömning och eventuell åtgärd av felet. En särskild besiktning/efterbesiktning kommer att ske cirka en månad efter tillträdet. Då gör även besiktningsmannen en bedömning av felen. Formellt har man 6 månader på sig att påtala fel som förelåg vid slutbesiktningen, men ju längre man dröjer med att anmäla felet, desto svårare är det att bevisa att det förelåg vid tillträdet. Kontaktuppgifter för felanmälan finns under rubriken kontakt. 

 

 

 

 u